header image banner

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) je

GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29
811 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 255 645 159
e-mail: adk@grada.sk

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4674/B
IČO: 31346103
DIČ: 2020300018
IČ DPH: SK2020300018

Dotknutou osobou (kupujúcim) je fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a doručiť objednaný tovar.

Predávajúci (prevádzkovateľ) v informačnom systéme spracúva osobné údaje kupujúceho na účely súvisiace so zabezpečením dodania objednaného tovaru.

Predávajúci (prevádzkovateľ) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Predávajúci (prevádzkovateľ) získava osobné údaje pomocou objednávkového alebo registračného formulára, umiestneného na stránke tohto internetového obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom. Osobné údaje kupujúceho nebude sprístupňovať tretím stranám a žiadnym spôsobom zverejňovať, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo za účelom zabezpečenia doručenia objednaného tovaru poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 alebo Kuriérskej službe Cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom Kopčianska 92, 852 03  Bratislava, IČO: 31358152.

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov najmä na potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, na informácie o zdroji z ktorého boli získané jeho osobné údaje, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla predávajúceho (prevádzkovateľa).

Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.