header image banner

Profil spoločnosti

Plánovací systém a Diár ADK

Výrobky ADK pod súhrnným označením manažérske kancelárske a cestovné vybavenie umožňuje zákazníkom jednoducho, reprezentatívne a efektívne plniť manažérske funkcie. Hlavným produktom je Plánovací systém ADK. Jeho jadrom je Diár ADK.

ADK má vedúce postavenie medzi výrobcami a distribútormi plánovacích systémov v Českej a Slovenskej republike. Pokrýva väčšinovú časť celého trhu a má dominantnú pozíciu medzi distribútormi manažérskeho vybavenia.

V roku 1992 bola založená spoločnosť Grada Slovakia s.r.o. ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti Grada a.s. najväčšieho nakladateľstva odbornej literatúry v Českej republike. Grada Slovakia pôsobila od svojho založenia ako výhradný distribútor odbornej literatúry zo všetkých oblastí ľudskej činnosti na Slovensku.

V roku 1993 sa stala výhradným distribútorom českej spoločnosti ADK spol. s r.o. so sídlom v Prahe a v nasledujúcich rokoch uviedla na slovenský trh lokalizovanú národnú verziu pôvodného produktu Plánovací systém ADK.

Spoločnosť Grada Slovakia spol. s r.o. vznikla v roku 1992

  • Je slovenským nakladateľstvom odbornej literatúry a výhradným distribútorom odbornej literatúry pôvodného českého nakladateľstva Grada.
  • Je vlastným výrobcom a výhradným distribútorom Plánovacieho systému (diárov) ADK a distribútorom osobného manažérskeho vybavenia, doplnkov a plánovacích systémov podporujúcich prácu a rozvoj osobnosti človeka
  • Pôvodný výrobca - spoločnosť ADK spol. s r.o. je členom Asociáce manažérov Slovenskej republiky, Asociácie manažérov Českej republiky a Medzinárodného inštitútu pre riadenie so sídlom v Berne (IMI, Bern)
  • Grada Slovakia od svojho vzniku pôsobí v rámci medzinárodnej skupiny GRADA.
  • Z hľadiska kapitálu a finančných zdrojov je dnes silnou, samostatnou a finančne nezávislou spoločnosťou.

Manažéri spoločnosti dbali počas celej doby jej existencie a ďálej dbajú o najvyššiu úroveň KVALITY PRODUKCIE vrátane jej maximálnej funkčnosti a úžitkových vlastností z hľadiska špecifických potrieb manažérov a ľudí, ktorí systémovo ovplyvňujú svoje okolie aj sami seba.

Základom obchodnej stratégie je tiež STÁLOSŤ PARTNERSKÝCH VZŤAHOV s klientami a dodávateľmi.

Úlohou divízie ADK je ponúknuť svojim zákazníkom osobný nástroj a vybavenie na usporiadanie života, na podporu ich práce na cestách a v kancelárii.

Výhody produkcie ADK využíva alebo využilo na území ČR a SR viac ako 100.000 užívateľov Plánovacieho systému (diára) ADK.

Poslaním divízie ADK spoločnosti Grada Slovakia je:

Zaisťovanie podpory rastu Osobnosti človeka prostredníctvom tovaru , služieb a poskytovaním znalostí práce s informáciami umožňujúcimi tento rast.

Referencie

Na požiadanie Vám radi pošleme informácie a referencie na naše služby a celú spoločnosť od našich dôveryhodných partnerov, financujúcich bánk, kľúčových zákazníkov a dodávateĺov. Rovnako poskytneme kontakty na vybraných užívateĺov alebo dlhoročných klientov, u ktorých si môžete kvalitu našej produkcie potvrdiť. Vybrané referencie.

Ak budete potrebovať odbornú radu, pomoc pri nákupe alebo budete mať návrhy na zlepšenie týchto stránok alebo našej produkcie alebo nenájdete inú tému, ktorá je pre Vás dôležitá, budeme vďační za Vaše návrhy.

Radi Vás budeme aj sami kontaktovať, ak zanecháte správu alebo akýkoľvek odkaz na e-maile: adk@grada.sk  alebo zavoláte na telefón +421 255 645 159.